اخبار صنعتی

اصل کار سیستم هیدرولیک

2022-06-24
با استفاده از خواص انتقال فشار مایع، با توجه به اصل تعادل سطح مایع و برابری فشار، اندازه جرم اندازه گیری می شود.هیدرولیکاصل در یک سیستم مکانیکی، الکترونیکی خاص، با تکیه بر فشار استاتیکی از محیط مایع، تکمیل عقب ماندگی انرژی، انتقال، تقویت، تحقق عملکرد مکانیکی سبک وزن، علمی، به حداکثر رساندن. با استفاده از اصل هیدرولیک، می توان سیستم انتقال هیدرولیک ساخت، همچنین می تواند بسازدهیدرولیکسیستم کنترل. وظیفه اصلی مدار هیدرولیک انتقال انرژی به راحتی قابل کنترل در قالب انرژی فشار مایع است.


+86-15397238556
[email protected]